PRIVACYBELEID


 

Informatie over gegevensbescherming voor bestaande en potentiële klanten (Situatie per mei 2018, Versie nr. 1)

Informatie over gegevensbescherming in verband met onze verwerking op grond van art. 13, 14 en 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen gegevensbescherming uiterst serieus. In dit document zetten wij uiteen hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u in verband daarmee hebt.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

Mazda Motor Logistics Europe NV

Blaasveldstraat 162

B-2830 Willebroek

Tel. +32 3 860 12 31

E-mailadres privacybelux@mazdaeur.com

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming

E-mail: dpobelux@mazdaeur.com

 

2. Doel van en rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nationale wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en overige daarmee verband houdende bepalingen (zoals hierna vermeld). Welke gegevens worden verwerkt en hoe hangt voornamelijk af van de gewenste of overeengekomen dienstverlening. Nadere bijzonderheden ten aanzien van of een aanvulling op het doel van de gegevensverwerking treft u aan in de relevante contractdocumenten, formulieren, een verklaring van toestemming en/of andere aan u verstrekte informatie (bijv. in het kader van uw gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden). De informatie ten aanzien van gegevensbescherming is aan verandering onderhevig; wijzigingen worden gepubliceerd op onze website

 

2.1 Verwerking op grond van uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 onder b AVG).

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats teneinde onze overeenkomst met u na te leven en uw orders uit te voeren. Zo verwerken wij uw registratiegegevens om u toegang tot het Persportaal te verlenen. Daarnaast vindt de verwerking met name plaats om fabrieksgarantie, optionele uitgebreide garantie, hulp bij pech onderweg, Mazda Care Service, onderhoud van de Digital Service Record, goodwillprocedures, bonusprogramma’s voor mensen met een handicap, subsidies voor autofinanciering etc. te kunnen aanbieden. Persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt voor het uitvoeren van maatregelen en activiteiten als onderdeel van precontractuele relaties, zoals met potentiële klanten die verzoeken om een proefrit. Wij verzorgen, afhankelijk van uw order, de nodige dienstverlening, maatregelen en activiteiten. Dit omvat voornamelijk communicatie op basis van onze overeenkomst met u, de verifieerbaarheid van transacties, orders en andere overeenkomsten en kwaliteitscontrole door middel van passende documentatie, klachten, garantie en goodwillprocedures, maatregelen voor het beheersen en optimaliseren van onze zakelijke processen alsmede het naleven van de algemene zorg-, controle- en toezichtplicht door aan ons gelieerde ondernemingen (zoals onze moedermaatschappij), productmonitoring, in stand houden van product- en verkeersveiligheid (bijv. door middel van terugroepacties en onderhoudscampagnes) en productontwikkeling- en verbetering, statistische evaluaties voor corporate management, kostenbesparingen en -beheersing, rapportering, interne en externe communicatie, crisisbeheer, administratie en belastingaanslagen van operationele diensten, risicobeheer, instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer daartegen ingeval van juridische geschillen, waarborgen van IT-veiligheid (o.a. systeem- en plausibiliteitstoetsing) en veiligheid in zijn algemeen, waaronder beveiliging van gebouwen en fabrieken, zekerstellen en uitoefenen van interne bevoegdheden (bijv. door toegangscontrole), het garanderen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, het voorkomen en onderzoeken van misdrijven, controle door toezichthouders of toezichthoudende autoriteiten (bijv. auditing).

 

2.2 Verwerking in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden (Art. 6, lid 1 onder f AVG)

Naast en in aanvulling op de feitelijke naleving van (pre-) contractuele verplichtingen, verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, met name voor de volgende doeleinden:

 • reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • verkrijgen van inlichtingen en uitwisselen van gegevens met kredietcentrales voor zover ons economische risico in het geding is;
 • beoordeling en optimalisatie van processen voor behoefteanalyse;
 • doorlopende ontwikkeling van diensten en producten en bestaande systemen en processen;
 • bekendmaking van persoonsgegevens in het kader van due-diligenceonderzoek als onderdeel van overnameonderhandelingen;
 • ter vergelijking met Europese en internationale anti-terrorismelijsten, voor zover de juridische verplichtingen in het geding zijn;
 • verrijking van onze gegevens, bijv. door het gebruikmaken of onderzoeken van algemeen beschikbare bronnen;
 • statistische evaluaties of marktanalyses;
 • benchmarking;
 • instellen van rechtsvorderingen of het voeren van verweer bij juridische geschillen die niet rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie;
 • beperkte verwerking van gegevens, indien wissen niet of uitsluitend met bovenmatige inspanning mogelijk is vanwege de bijzondere vorm van opslag;
 • de ontwikkeling van scoringsystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocedures;
 • het voorkomen en onderzoeken van misdrijven, anders dan voor het exclusief naleven van wettelijke voorschriften;
 • veiligheid van gebouwen en fabrieken (bijv. door middel van toegangscontrole en videobewaking), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgplicht;
 • intern en extern onderzoek, veiligheidsanalyses;
 • meeluisteren met of opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden;
 • beantwoorden van vragen en/of aanvragen voor diensten door klanten en/of potentiële klanten via ons callcenter, evenals het verstrekken van dergelijke gevraagde services (inclusief de terugbel- en gemiste oproepdienst).
 • instandhouding en onderhoud van privaatrechtelijke en officiële certificeringen;
 • vastleggen en uitoefenen van interne bevoegdheden door middel van gepaste maatregelen en videobewaking, ter bescherming van onze klanten en werknemers en het vergaren van bewijs in geval van misdrijven en de preventie daarvan.

 

2.3 Verwerking met uw toestemming (art. 6, lid 1 onder a AVG)

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor bepaalde doeleinden (bijv. het gebruik van bedrijfscommunicatiemiddelen voor privédoeleinden; foto’s/video’s van u voor publicatie op het Intranet/Internet) als gevolg van uw toestemming, welke u in principe op elk moment kunt intrekken. Dit heeft ook betrekking op het intrekken van aan ons verstrekte verklaringen van toestemming vóór de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. U wordt in de betreffende tekst van de toestemming gewezen op de gevolgen van het intrekken of weigeren van uw toestemming.

Intrekken van toestemming heeft algemeen gesproken uitsluitend toekomstige werking en heeft geen betrekking op verwerking die plaatsvond voordat de toestemming is ingetrokken, en derhalve rechtmatig blijft.

 

2.4 Verwerking teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1 onder c AVG) of in het algemeen belang (art. 6, lid 1 onder e AVG)

Er rust op ons, en op het bedrijfsleven in het algemeen, een groot aantal verplichtingen. Dit betreft in de eerste plaats wettelijke verplichtingen (bijv. op basis van handels- en belastingwetgeving), maar ook, waar van toepassing, toezichtrecht en andere door de overheid opgelegde verplichtingen. Doel van de verwerking kan onder andere zijn het controleren van identiteit en leeftijd, voorkomen van fraude en witwaspraktijken (bijv. vergelijkingen met Europese en internationale antiterrorismelijsten), naleving van de controle- en meldingsplicht op grond van belastingwetgeving en opslag van gegevens ter bescherming en beveiliging van gegevens en voor controles door belastingadviseurs/inspecteurs, belastingdienst en andere overheidsinstellingen. Daarnaast kan het nodig zijn persoonsgegevens bekend te maken in het kader van officiële overheidsmaatregelen/rechterlijke beschikkingen, als onderdeel van bewijsgaring, wethandhaving en strafrechtelijke vervolging of in respons op civielrechtelijke vorderingen.

 

3. De categorieën gegevens die wij verwerken voor zover wij de gegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, en hun oorsprong

Wij kunnen, waar nodig als onderdeel van onze contractuele relatie met u en de activiteiten die wij voor u uitvoeren, gegevens verwerken die wij op rechtmatige wijze verkrijgen van ons erkende Mazda Netwerk of van andere bedrijven (bijv. verzekeraars, financiële dienstverleners) of derden (kredietcentrales, uitgevers van adreslijsten). Daarnaast kunnen wij waar nodig en indien het ons wettelijk is toegestaan persoonsgegevens verwerken die wij op rechtmatige wijze hebben verzameld, ontvangen of verkregen uit openbare bronnen (zoals handels- en verenigingsregisters, bevolkingsregisters, pers, internet en andere media). Relevante categorieën persoonsgegevens zijn met name:

 • persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/bedrijf en vergelijkbare gegevens, contactpersoon, bestuurder en soortgelijke gegevens)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens)
 • verhuurders en huurders
 • adresgegevens (bevolkingsregistergegevens en vergelijkbare gegevens)
 • rijbewijs- of identiteitsbewijsgegevens,
 • betalingsbevestiging/bevestiging van dekking van betaalpassen en creditcards
 • informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens incl. scoring, dat wil zeggen gegevens ten behoeve van het beoordelen van ons economisch risico)
 • klantgeschiedenis
 • technische voertuiggegevens incl. diagnostische gegevens
 • onderhouds- en reparatiegegevens
 • gegevens over uw gebruik van door ons aangeboden media (bijv. tijdstip waarop u inlogt op onze websites, apps of nieuwsbrief, aangeklikte pagina’s/links naar ons of vergelijkbare gegevens)
 • videogegevens

 

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden binnen onze onderneming ontvangen door die afdelingen of onderdelen die daarover moeten beschikken teneinde te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in het kader van het verwerken en het uitvoeren van onze gerechtvaardigde belangen. Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met/doorgegeven aan externe kantoren en personen:

 • in verband met de uitvoering van de overeenkomst;
 • in die situaties waarin wij verplicht of gerechtigd zijn informatie te verstrekken, gegevens te melden of door te geven (bijv. beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, zorgverzekeraar, belastingautoriteiten) teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer de doorgifte van gegevens het algemeen belang dient (zie 2.4);
 • voor zover de door ons ingehuurde externe dienstverlener gegevens verwerkt als contractuele verwerker, of partijen bepaalde taken op zich nemen (bijv. hulpdiensten bij pech onderweg, aanbieders van optionele uitgebreide garantie, Mazda Care Service, leasemaatschappijen en financiële dienstverleners), externe datacentra, aanbieders van ondersteuning en onderhoud van IT-applicaties, archivering, documentverwerking, callcenters, compliance services, controlling, antecedentenonderzoek in verband met antiwitwasmaatregelen, gegevensvalidering en ‑bescherming, plausibiliteitstoetsing, gegevensvernietiging, inkoop, klantadministratie, postverwerking, marketing, mediatechnologie, onderzoek, risk-controlling, facturering, telefonie, websitebeheer, accountantsdiensten, kredietinstellingen, drukkerijen, gegevensvernietigers, koeriersdiensten, logistieke dienstverlening);
 • op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden in het kader van de in 2.2 genoemde doeleinden (bijv. aan overheidsinstanties, kredietcentrales, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, taxateurs, onderdelen van groepsmaatschappijen en (controlerende) instanties);
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van gegevens aan derden. Wij geven geen gegevens van u door aan derden zonder u daarover afzonderlijk in te lichten. Wanneer wij in het kader van de verwerking van een order gebruikmaken van dienstverleners, zijn op uw gegevens de door ons vastgestelde veiligheidsnormen van toepassing om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beschermd. Voor het overige mogen ontvangers de gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hen zijn verstrekt.

 

5. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens zo lang als onze zakelijke relatie met u voortduurt. Dit omvat tevens het initiëren (precontractuele juridische relatie) en de uitvoering van een contract. Daarnaast en in aanvulling hierop rusten er o.a. op grond van de handels- of belastingwetgeving verschillende bewaar- en documentatieplichten op ons. De in de betreffende wetgeving vastgestelde bewaar- en documentatietermijnen kunnen tot maximaal tien jaar na het einde van de contractuele of precontractuele relatie duren. Verder kan in specifieke wettelijke bepalingen een langere bewaartermijn zijn voorgeschreven (bijv. onze verplichting tot het volgen van onze producten tot het einde van hun economisch leven in verband met eventuele terugroep- en onderhoudsacties). Gegevens die niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden periodiek gewist, tenzij verdere verwerking ervan – voor een beperkte periode – noodzakelijk is in het kader van de in 2.2 genoemde doeleinden vanwege een zwaarder wegend legitiem belang. Van een zwaarder wegend legitiem belang is bijvoorbeeld sprake wanneer het niet mogelijk is de gegevens te wissen vanwege de vorm waarin ze zijn opgeslagen, of dit alleen mogelijk is tegen onredelijk hoge kosten, en verwerking voor andere doeleinden door gepaste technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

 

6. Gegevensverwerking in een derde land of door een internationale organisatie

Gegevens worden doorgegeven aan vestigingen in landen buiten de Europese Economische Ruimte EU/EER (“derde-landen”) wanneer dit nodig is om te voldoen aan een contractuele verplichting jegens u (bijv. als u wordt gedetacheerd in een ander land), of dit wettelijk is voorgeschreven (bijv. meldingsplicht op grond van de belastingwetgeving), dit in ons legitieme belang of dat van een derde is, of u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Uw gegevens kunnen daarnaast worden verwerkt in een derde land, ook in verband met de betrokkenheid van andere dienstverleners in het kader van de verwerking van uw order. Indien de Europese Commissie geen besluit heeft genomen ten aanzien van de aanwezigheid van een redelijke mate van bescherming van gegevens in het betreffende land, garanderen wij, door het daartoe afsluiten van overeenkomsten, dat uw rechten en vrijheden in redelijkheid worden beschermd en gegarandeerd conform de Europese gegevensbeschermingsverplichtingen. Op verzoek kunnen wij u hierover nadere informatie verstrekken.

U kunt bij de afdeling Marketing, informatie verkrijgen over geschikte of redelijke garanties en hoe en waar u een exemplaar daarvan kunt ontvangen. Daarvoor stuurt u een mail naar privacybelux@mazdaeur.com .

 

7. Gegevensopslag in het voertuig

Uw voertuig beschikt over elektronische regelsystemen. Deze regelsystemen verwerken gegevens die zij o.a. verzamelen van voertuigsensoren, of die zij zelf genereren of uitwisselen met andere regelsystemen. Bepaalde regelsystemen zijn nodig voor een veilige werking van uw voertuig, andere bieden ondersteuning tijdens het rijden (bestuurder-ondersteunende systemen) of bieden comfort of infotainment functies.

Hieronder wordt algemene informatie verstrekt met betrekking tot de gegevensverwerking in uw voertuig. Meer informatie over welke gegevens in uw voertuig worden verzameld en opgeslagen en doorgegeven aan derden, en voor welk doel, treft u aan in het hoofdstuk ‘gegevensbescherming’ in de bedieningsinstructies van uw voertuig, die tevens links bevatten naar de betreffende functiespecificaties. Deze bedieningsinstructies kunt u ook online raadplegen en, afhankelijk van de uitvoering van uw voertuig, in digitale vorm in het voertuig zelf.

 

Persoonlijke informatie

Elk voertuig wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek voertuigidentificatienummer. Dit nummer is herleidbaar tot de huidige eigenaar en alle vorige eigenaars van het voertuig. Door het voertuig verzamelde gegevens kunnen ook op andere manieren tot de eigenaar of bestuurder van het voertuig worden herleid, bijv. via de nummerplaat.

De door de regelsystemen gegenereerde of verwerkte gegevens kunnen derhalve persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, tot de persoon herleidbare gegevens, bevatten. Afhankelijk welke voertuiggegevens beschikbaar zijn, is het mogelijk daaruit conclusies te trekken ten aanzien van o.a. uw rijgedrag, locatie of route, en verbruikspatroon.

 

Uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming

U beschikt op grond van de toepasselijke privacy wetgeving over bepaalde rechten jegens de ondernemingen die uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt het recht om kosteloos te verzoeken om bekendmaking van alle informatie die de fabrikant en derden (bijv. ingehuurde pechdiensten of reparatiebedrijven, verleners van online-diensten met betrekking tot uw voertuig) over u bewaren, voor zover deze op u betrekking hebbende persoonsgegevens hebben opgeslagen. U kunt vragen welke gegevens van u zijn opgeslagen, voor welk doel en de oorsprong van deze gegevens. Uw recht op informatie strekt zich eveneens uit tot de doorgifte van gegevens naar andere derden.

Gegevens die uitsluitend in het voertuig zelf worden opgeslagen kunt u, eventueel tegen betaling, inzien met behulp van een deskundige, bijv. in een garage.

Wettelijke voorschriften ten aanzien van bekendmaking van gegevens Voor zover wettelijk geregeld zijn fabrikanten verplicht de door hen bewaarde informatie op verzoek bekend te maken aan de bevoegde instanties en dit op een geval-per-geval basis (bijv. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek).

Het is de bevoegde instanties eveneens toegestaan, binnen de reikwijdte van de wet, in bepaalde gevallen de gegevens uit te lezen in de voertuigen zelf. Zo kan bijvoorbeeld in geval van een ongeluk informatie worden uitgelezen over de airbag om achter de oorzaak van een ongeval te komen.

 

Operationele gegevens over het voertuig

Regelsystemen verwerken gegevens om het voertuig te kunnen bedienen.

Dit omvat bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • voertuigstatus (snelheid, afremmen, laterale acceleratie, wielsnelheid, gebruik veiligheidsgordel),
 • omgevingsomstandigheden (temperatuur, regensensor, afstandssensor).

Deze gegevens veranderen over het algemeen voortdurend en worden gewist zodra de motor wordt afgezet. Deze worden uitsluitend verwerkt in het voertuig zelf. Regelsystemen beschikken vaak over opslagmedia. Deze kunnen worden gebruikt om – tijdelijk of permanent – informatie op te slaan over de staat van het voertuig, belasting van bewegende onderdelen, benodigd onderhoud en technische incidenten en storingen.

Afhankelijk van de technische configuratie kan de volgende informatie worden opgeslagen:

 • operationele omstandigheden van systeemcomponenten (bijv. brandstofpeil, bandendruk, accustatus),
 • storingen en defecten in belangrijke systeemcomponenten (bijv. verlichting, remmen),
 • reactie van het systeem op extreme rijsituaties (bijv. activering van een airbag of stabiliteitscontrolesystemen),
 • informatie over gebeurtenissen waarbij het voertuig beschadigd is geraakt,
 • voor elektrische voertuigen: het laadniveau van de accu en het geschatte bereik van het voertuig.

In bepaalde gevallen (bijv. als het voertuig een storing detecteert), kan het noodzakelijk zijn gegevens op te slaan die gewoonlijk niet permanent worden opgeslagen.

Wanneer u gebruikmaakt van bepaalde diensten (bijv. reparatie- en onderhoudsdiensten), kan het noodzakelijk zijn de opgeslagen operationele gegevens uit te lezen en te gebruiken, gekoppeld aan het voertuigidentificatienummer. De van het voertuig afkomstige gegevens kunnen worden uitgelezen door werknemers van het Mazda Netwerk (bijv. erkende reparatiebedrijven, fabrikant) of derden (bijv., pechdiensten, onafhankelijke reparatiebedrijven). Hetzelfde geldt in geval van garantiekwesties en kwaliteitsborgingsmaatregelen.

De gegevens worden gewoonlijk uitgelezen met behulp van het verplichte OBD-systeem (on-board diagnostics) van het voertuig. De uitgelezen operationele gegevens geven de technische staat van het voertuig of van afzonderlijke componenten weer en worden gebruikt voor storingsdiagnostiek, naleving van garantieverplichtingen en kwaliteitsverbetering. Deze gegevens, met name informatie met betrekking tot belasting van bewegende onderdelen, technische incidenten, operationele fouten en overige fouten worden doorgegeven aan de fabrikant, waar nodig gekoppeld aan het voertuigidentificatienummer. Daarnaast rust er op de fabrikant productaansprakelijkheid. De fabrikant maakt in dat kader gebruik van operationele gegevens buiten het voertuig, zoals terugroepacties. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om de rechtmatigheid van een beroep door de klant op de wettelijke en fabrieksgarantie vast te stellen.

Het foutgeheugen in het voertuig kan bij het uitvoeren van onderhoud of reparaties, of op uw verzoek, door een monteur worden gereset.

 

Comfort- en infotainment functies

U kunt de comfortinstellingen en aanpassingen aan het voertuig opslaan en deze te allen tijde wijzigen/resetten.

Afhankelijk van de mogelijkheden die uw voertuig biedt, kunt u:

 • de stoel- en stuurposities afstellen,
 • het chassis en de airconditioning regelen
 • aanpassingen aan uw eigen voorkeur, zoals de binnen verlichting.

Daarnaast is het mogelijk zelf gegevens op te slaan in het infotainmentcentrum van het voertuig. Afhankelijk van de mogelijkheden die uw voertuig biedt, kunt u:

 • multimediagegevens zoals muziek, video’s of foto’s opslaan om deze af te spelen via het geïntegreerde multimediasysteem,
 • adres-/telefoonboekgegevens opslaan voor gebruik in combinatie met geïntegreerd handsfree bellen of GPS-navigatiesysteem,
 • navigatiebestemmingen opslaan,
 • gegevens opslaan in verband met het gebruik van internet.

Deze comfort- en infotainmentgegevens kunnen zowel in het voertuig zelf worden opgeslagen, als op een externe gegevensdrager die u aansluit op uw voertuig (bijv. smartphone, USB-stick of Mp3-speler). U kunt deze gegevens, als u deze zelf hebt opgeslagen, altijd weer wissen.

Overbrengen van deze gegevens van het voertuig gebeurt uitsluitend op uw verzoek, met name waar het instellingen betreft die verband houden met internetgebruik.

Integratie van smartphone, bijv. Android Auto of Apple car play

Als uw voertuig hiermee is uitgerust, kunt u uw smartphone of een ander draagbaar apparaat aansluiten op uw voertuig, waardoor u in staat bent deze te bedienen met de geïntegreerde regelknoppen van het voertuig. Op de smartphone opgeslagen beelden en geluiden kunnen vervolgens worden afgespeeld via het multimediasysteem van het voertuig. Tegelijk wordt er specifieke informatie verzonden naar uw smartphone, zoals ( afhankelijk van het systeem) locatiegegevens, dag-/nachtmodus en andere algemene voertuiginformatie. U wordt aangeraden uzelf vertrouwd te maken met de bedieningsinstructies van het voertuig-/infotainmentsysteem.

De integratie stelt u in staat bepaalde apps te gebruiken, zoals het op uw smartphone geïnstalleerde navigatiesysteem en muziekapps. Er vindt geen verdere interactie plaats tussen de smartphone en het voertuig; er is met name geen informatie over het voertuig in te zien op de smartphone. Welke andere gegevensverwerking plaatsvindt, hangt af van de betreffende app. Of en welke instellingen kunnen worden gebruikt, hangt af van de app en het besturingssysteem van uw smartphone.

 

Online-diensten

Als uw voertuig beschikt over wifi, kan dit worden gebruikt om uw voertuig te laten communiceren met andere systemen. Welke wifi-verbinding aanwezig is hangt af van de verzendende en ontvangende apparatuur in het voertuig en de gebruikte mobiele gegevensdrager (bijv. smartphone). Via deze verbinding kunnen bepaalde online functies worden gebruikt, zoals door de fabrikant of een andere provider aangeboden online diensten en applicaties (apps).

 

Door de fabrikant aangeboden diensten

De op Mazda online-diensten betrekking hebbende functies staan omschreven op een passende plek (bijv. in de bedieningsinstructies en/of op de Mazda-website voor uw land) tevens worden deze verstrekt bij de daarop betrekking hebbende informatie over gegevensbescherming. Voor het verlenen van online-diensten kunnen persoonsgegevens worden gebruikt. De voor dit doel noodzakelijke gegevensuitwisseling vindt plaats via een beveiligde verbinding, zoals de daarvoor bestemde IT-systemen. Het aanbieden van diensten en het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van rechtsgeldig gegeven toestemming, bijvoorbeeld in geval van wettelijk voorgeschreven noodoproepsystemen, op basis van een bindende overeenkomst of goedkeuring.

De diensten en functies, en in sommige gevallen de gehele wifi-verbinding, kunnen in het voertuig worden geactiveerd of gedeactiveerd (waarvoor kosten in rekening gebracht kunnen worden). Dit geldt niet voor wettelijk voorgeschreven functies en diensten, zoals noodoproepsystemen.

 

Door derden aangeboden diensten

Door derden aangeboden online-diensten zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder, en daarop zijn de privacy-en gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing. De fabrikant heeft gewoonlijk geen invloed op informatie die als onderdeel van de diensten van externe aanbieders wordt uitgewisseld.

U wordt aangeraden zich bij de betreffende aanbieder op de hoogte te stellen van de aard, reikwijdte en doeleinde van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door deze aanbieder.

 

8. Uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming

U kunt, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming jegens ons uitoefenen

 • U hebt het recht op inzage van de door ons over u opgeslagen gegevens, overeenkomstig het bepaalde in art. 15 AVG
 • Op uw verzoek worden de door ons over u opgeslagen gegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn, gerectificeerd overeenkomstig het bepaalde in art. 16 AVG.
 • Op uw verzoek worden uw gegevens door ons gewist overeenkomstig het bepaalde in art. 17 AVG, tenzij dit niet is toegestaan op grond van andere wettelijke voorschriften (bijv. een wettelijke bewaarplicht of indien wij daarbij een zwaarder wegend belang hebben (bijv. ter verdediging van onze belangen en vorderingen)
 • Met inachtneming van het gestelde in art. 18 AVG, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Daarnaast hebt u overeenkomstig het bepaalde in art. 21 AVG te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, waardoor wij verplicht zijn de verwerking van uw gegevens te staken. Dit recht van bezwaar geldt echter uitsluitend in specifieke persoonlijke omstandigheden, en onze rechten kunnen zwaarder wegen dan uw recht van bezwaar.
 • U hebt verder overeenkomstig het bepaalde in art. 20 AVG het recht uw gegevens te ontvangen in a gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of deze gegevens over te dragen aan een derde.
 • U hebt daarnaast te allen tijde het recht de door u aan ons gegeven toestemming in te trekken voor het verwerken van persoonsgegevens in de toekomst (zie 2.3).
 • U hebt verder het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). Wij raden u echter aan uw klacht altijd eerst voor te leggen aan onze afdeling Marketing.

Waar mogelijk moeten verzoeken voor het uitoefenen van uw rechten schriftelijk worden ingediend aan het hierboven genoemde adres bij onze afdeling Marketing.

 

9. Omvang van uw verplichtingen om ons gegevens te verstrekken

U bent uitsluitend verplicht ons die gegevens te verstrekken die nodig zijn om een (precontractuele) zakelijke relatie met u aan te kunnen gaan en in stand te houden, of voor zover wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen. Het is gewoonlijk niet mogelijk zonder deze gegevens een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die pas op een later tijdstip voor onze contractuele relatie noodzakelijk zijn. Indien wij u verzoeken, naast of in aanvulling van deze gegevens, andere gegevens met ons te delen, wordt u te allen tijde op het vrijwillige karakter daarvan gewezen.

 

10. Geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)

Wij maken geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvormingsprocedures als bedoeld in art. 22 AVG. Mochten wij in incidentele gevallen hier in de toekomst toch toe overgaan, dan wordt u daarvan, voor zover wettelijk voorgeschreven, afzonderlijk in kennis gesteld.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw gegevens verwerken als onderdeel van het evalueren van bepaalde persoonlijke aspecten (profilering).

Om op u afgestemde informatie en advies over onze producten aan te bieden kunnen wij gebruikmaken van evaluatiemiddelen. Deze stellen ons in staat op uw behoefde afgestemde productontwerpen, communicaties en advertenties aan te bieden, inclusief markt- en opinieonderzoek.

Deze procedures kunnen daarnaast worden gebruikt om uw solvabiliteit of kredietwaardigheid te beoordelen en om witwaspraktijken en fraude tegen te gaan. Bij de beoordeling van uw solvabiliteit en kredietwaardigheid kan ook een "Puntenwaardering" worden toegepast, waarmee op basis van rekenkundige methodes de waarschijnlijkheid wordt berekend dat een klant aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst zal voldoen. Deze puntenwaardering is derhalve behulpzaam bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en de besluitvorming als onderdeel van productaanbiedingen en maakt deel uit van onze risicobeheersing. De berekening vindt plaats met gebruikmaking van rekenkundige en statistisch erkende en bewezen methodes, op basis van uw gegevens, met name ten aanzien van inkomen, uitgaven, bestaande financiële verplichtingen, beroep, werkgever, lengte dienstverband, eerdere zakelijke relaties, aflossingsgeschiedenis, en informatie van kredietcentrales.

Gegevens over nationaliteit en bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in art. 9 AVG worden niet verwerkt.

Informatie over uw recht van bezwaar ingevolge art. 21 AVG

 1. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, voor zover deze plaatsvindt ingevolge art. 6, lid 1 onder f AVG (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen) of art. 6, lid 1 onder e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang). De randvoorwaarde hiervoor is echter dat er gronden moeten zijn voor uw bezwaar, op basis van uw bijzondere persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor de hierop gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4, lid 4 AVG. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt, tenzij wij kunnen aantonen dat er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bestemd voor het instellen of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen.
 2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens tevens in verband met op u gerichte advertenties. Als u dergelijke advertenties niet wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen maken. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze plaatsvindt in verband met het kunnen aanbieden van op u gerichte advertenties. Wij zullen uw bezwaar vervolgens respecteren. Als u daartegen bezwaar maakt, worden uw gegevens niet langer door ons verwerkt in verband met het aanbieden van aan u gerichte advertenties.

U kunt uw bezwaar op elke willekeurige wijze bekendmaken, bij voorkeur door het te richten aan:

Mazda Motor Logistics Europe

Afdeling Marketing

Blaasveldstraat 162

B-2830 Willebroek


Ons privacybeleid en de informatie met betrekking tot gegevensbescherming en onze gegevensverwerking ingevolge art. 13, 14 en 21 AVG zijn aan verandering onderhevig. Elke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd. Oudere versies kunnen worden ingezien in een archief.

II. Aanvullende Privacyverklaring bestemd voor onze Website

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit zijn voor België (tot nader orde) de volgende: