GEBRUIKSVOORWAARDEN


 

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de relatie tussen de gebruikers en Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, België (hierna “Mazda” genoemd) met betrekking tot de informatie verstrekt door Mazda Motor Belux via het internetportaal http://www.mazda-press.be (hierna “Mazda Persportaal” of “Website” genoemd).

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u het Mazda Persportaal consulteert.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de gebruiksvoorwaarden van de gebruiker.

Door de Website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, of u zich nu registreert of niet. De Gebruiksvoorwaarden zijn steeds terug te vinden op het Persportaal.

Wijziging in de Gebruiksvoorwaarden

Voor niet-geregistreerde gebruikers gelden de Gebruiksvoorwaarden die gepubliceerd staan op het moment waarop de gebruiker de Website bezoekt.

Voor geregistreerde gebruikers gelden de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing waren op het moment van registratie door de gebruiker.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zullen aan geregistreerde gebruikers via e–mail en/of de Website bekend worden gemaakt. Mazda Motor Belux behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstig gebruik van het Mazda Persportaal.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, behouden wij het recht voor om de toegang tot de Website op te heffen.

Registratie

De registratie voor het Mazda Persportaal is voorbehouden voor journalisten en vertegenwoordigers van de (social) media.

De gebruiker verbindt er zich toe geldige en volledige informatie te verstrekken en zal de rechten die het eigendom zijn van derden tijdens de registratie niet schenden. Schending van de rechten van derden behelst bijvoorbeeld het zonder toestemming gebruiken van persoonlijke informatie of andere informatie van derden, zoals de naam of een e-mailadres van een derde. Meerdere registraties zijn niet toegestaan.

Als de gegevens verstrekt door de gebruiker wijzigen na de initiële registratie, verbindt de gebruiker zich ertoe om deze gegevens onmiddellijk aan te passen in zijn of haar account.

Regels voor het gebruik van Paswoorden en Verantwoordelijkheid

Geregistreerde gebruikers moeten hun gebruikersnaam en paswoord strikt geheimhouden en ze beschermen tegen oneigenlijk gebruik door anderen.

De gebruiker en enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn paswoord tegen misbruik. Als de gebruiker vaststelt dat zijn of haar paswoord gecompromitteerd werd en/of dat er een risico voor ongeoorloofd gebruik bestaat, zal hij/zij Mazda Motor Belux onmiddellijk op de hoogte stellen. Mazda Motor Belux zal dan de nodige stappen ondernemen om het paswoord in kwestie te blokkeren.

Mazda Motor Belux wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van paswoorden, tenzij dergelijk ongeoorloofd gebruik veroorzaakt werd door grove nalatigheid of kwaad opzet vanwege Mazda Motor Belux of een door Mazda Motor Belux gemachtigde persoon of agent.

Toegankelijkheid

Mazda garandeert niet dat dit Mazda-persportaal te allen tijde toegankelijk en probleemloos zal zijn. Dit geldt in het bijzonder indien de toegang tot het Mazda Persportaal wordt beïnvloed door problemen waarover Mazda geen controle heeft. Mazda zal echter trachten toegangsproblemen onverwijld te verhelpen, voor zover dit technisch en operationeel mogelijk is.
Mazda behoudt zich tevens het recht voor om de werking of de terbeschikkingstelling van het Mazda persportaal of delen ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten
of te beperken.

Auteursrechten en naburige rechten

Dit Mazda Persportaal bevat artikelen, gegevens, video's, fotomateriaal en andere informatie van allerlei aard (hierna te noemen "Informatie") die door de wet beschermd zijn. Het is
de gebruiker uitsluitend toegestaan de in het Mazda Persportaal beschikbare Informatie
te downloaden of te gebruiken voor journalistieke/redactionele doeleinden.
Indien de rechthebbende de gebruiksrechten slechts voor een beperkte periode of voor een bepaald en beperkt gebied heeft verleend, is de Informatie voorzien van een desbetreffende kennisgeving. Na het verstrijken van deze beperkte periode mag de Informatie niet langer voor de voornoemde doeleinden worden gebruikt. Indien het gebruik van de Informatie beperkt is tot een bepaald gebied, bijv. Europa, kan de gebruiker de Informatie daarbuiten niet gebruiken.
Gebruik of exploitatie van de Informatie voor andere doeleinden - met name reproductie, wijziging of opname in publicaties of websites, die geen verband houden met redactionele berichtgeving - is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mazda of de rechtmatige eigenaar van de betreffende Informatie. Dit geldt ook voor elke vorm van herdistributie of doorzending van de inhoud van dit Mazda Persportaal.

Ongeoorloofd gebruik van dit Mazda Persportaal en/of het ongeoorloofd doorsturen van informatie van dit Mazda Persportaal kan leiden tot schadeclaims van Mazda tegen de gebruiker en kan zelfs een strafbaar feit zijn.
Het is de gebruiker niet toegestaan links in dit Mazda persportaal op te nemen of het gehele Mazda persportaal of een deel daarvan te framen.

De inhoud en Informatie in dit Mazda Persportaal kunnen onderhevig zijn aan intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten (met name auteursrechten, naam- en handelsmerkrechten) blijven zonder uitzondering bij Mazda Motor Belux/Mazda Motor Europe/Mazda Motor Corporation of bij onze contractpartners.

Aansprakelijkheid

Mazda draagt onbeperkte aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door toegang tot, of gebruik van het Mazda Persportaal of individuele inhoud, indien veroorzaakt door voorbedachte rade of grove nalatigheid van de kant van Mazda of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda. Dit geldt ook voor schade die het gevolg is van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen door Mazda of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda is beperkt tot het typisch voorzienbare verlies. Verdere aansprakelijkheid door Mazda, met name voor schade als gevolg van eenvoudige nalatigheid bij het schenden van niet-essentiële contractuele verplichtingen, is uitgesloten.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien Mazda garanties heeft gegeven en/of met voorbedachte rade heeft gehandeld in verband met het gebruik van het Mazda Persportaal. De aansprakelijkheid van Mazda onder de productaansprakelijkheidswetgeving wordt niet beïnvloed door de voorgaande bepalingen.

De gebruiker is onbeperkt aansprakelijk indien hij de auteursrechten en andere rechten op de Informatie niet respecteert en de Informatie op een andere manier gebruikt of doorgeeft aan onbevoegden.

Verschaffing van inhoud

Het gratis ter beschikking stellen van geleverde inhoud voor downloaddoeleinden vormt geen contractuele relatie tussen Mazda en de respectieve gebruiker.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van Informatie zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te wijzigen, op te schorten of definitief stop te zetten. Hieruit vloeien geen vorderingen van de gebruiker jegens Mazda voort.

Indien de gebruiker gegevens en informatie invoert in dit Mazda Press Portal, is hij daar volledig verantwoordelijk voor. De gebruiker vrijwaart Mazda volledig tegen claims van derden op basis van de door hem ingevoerde inhoud en gegevens (bv. wegens inbreuk op auteurs- of merkrechten), tenzij hij er niet verantwoordelijk voor is.

Mazda is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van Informatie en inhoud van derden die via het Mazda Persportaal wordt verstrekt. Informatie die niet van Mazda zelf is, maar wel toegankelijk en opvraagbaar is via het Mazda Persportaal, wordt niet door Mazda gecontroleerd, met name niet of deze schadelijke software (bijv. virussen) bevat. Mazda voert echter steekproeven uit en behoudt zich het recht voor om inhoud te herzien en te verwijderen.

Hoewel Mazda zich voortdurend inspant om het Mazda Press Portal virusvrij te houden, kan het geen garantie geven of aansprakelijkheid aanvaarden dat het Mazda Press Portal consequent vrij is van virussen. Alvorens gegevens, software of documentatie te downloaden, dient de gebruiker redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en geschikte virusscanners te gebruiken voor zijn eigen bescherming en ook om te voorkomen dat dit Mazda Press Portal met virussen wordt geïnfecteerd.

De gegevens en Informatie in dit Mazda Persportaal zijn door Mazda naar beste weten samengesteld, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Mazda garandeert niet dat de gegevens en Informatie in dit Mazda Persportaal volledig en accuraat zijn.

Dit Mazda Persportaal kan links en/of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Mazda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites en neemt deze en/of de inhoud ervan niet over als haar eigen websites, aangezien zij geen invloed heeft op de gelinkte inhoud en Informatie en deze niet regelmatig controleert. Mazda is dan ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid en/of volledigheid van Informatie van derden, indien de Informatie expliciet op deze website is opgenomen als Informatie van derden. Dit geldt uitdrukkelijk voor alle Informatie en inhoud die door de gebruikers van dit Mazda Persportaal en/of Mazda dealers wordt ingevoerd.

Mazda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het gebruik van bestanden die door de gebruiker van dit Mazda Press Portal worden gedownload en in zijn eigen systeem worden ingevoerd.

Schending van de voorwaarden

Mazda behoudt zich het recht voor om door de gebruiker geplaatste inhoud of inhoud die toe te schrijven is aan de gebruiker te verwijderen, indien de gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt. Verder behoudt Mazda zich het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van het Mazda Persportaal. Dit geldt ook voor gebruikersaccounts van personen die niet langer tot de doelgroep behoren (journalist of (social) mediavertegenwoordiger enz.)

Aansprakelijkheid van de gebruiker

In geval van enige verwijtbare schending van deze Algemene Voorwaarden is de gebruiker jegens Mazda aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade. In geval van enige inbreuk, vrijwaart de gebruiker Mazda, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten volledig voor alle aanspraken van derden. Het recht op verdere vorderingen blijft voorbehouden.

Einde en beëindiging

Het gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan door de gebruiker of door Mazda op elk gewenst moment naar behoren worden beëindigd.

De kennisgeving van de annulering wordt per e-mail naar belux@mazdaeur.com gestuurd.
Na ontvangst van de annulering zal Mazda de gebruikersaccount verwijderen.

Slotbepalingen

Alle geschillen die verband houden met het Persportaal worden onderworpen aan het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken, ongeacht de woonplaats van de gebruiker.

Als andere wetgeving van toepassing is om redenen van internationaal recht, wordt deze in eerste instantie geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Mazda Motor Belux en de gebruiker met betrekking tot de erin opgenomen materie.